Άρης Γιαβρής

 

 

Βιβλία

 

 

 

Παράγραφος: Δομή και Λειτουργία

  Έκφραση-Έκθεση
  Βιβλία
  Δημοσιεύσεις
  Ορθογραφία

  Γραμματική για Ταξιδιώτες

  Σύγχρονο Λεξιλόγιο
  Λογική
  Ρητορική
  Download
 
 

 

 

 

 

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Κριτική

Οι Λύσεις των Ασκήσεων

Διαγωνίσματα

Βίντεο-Παρουσίαση

 

Περιεχόμενα
 

Εισαγωγή
Πρόλογος για τον καθηγητή ή την καθηγήτρια
Πρόγραμμα διδασκαλίας της δομής και της λειτουργίας της παραγράφου
Πρόλογος για τους μαθητές: Τι κερδίζετε με τη γνώση της παραγράφου
Περιεχόμενα
Τυπογραφικές συμβάσεις
Συντομογραφίες

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η δομή της παραγράφου

Κεφάλαιο 1: Τα μέρη της παραγράφου

1. Γιατί πρέπει να γνωρίσετε σε βάθος την παράγραφο;
2. Ποιοι είναι οι μύθοι για την παράγραφο;
     Η απομυθοποίηση
3. Τι είναι παράγραφος;
4. Ποια είναι τα (δομικά) μέρη της παραγράφου;
     Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2: Γνωριμία… με τη Θεματική Περίοδο

5. Τι είναι η Θεματική Περίοδος;
6. Τι σημαίνει Θέμα και Σχόλιο;
     Το θέμα
     Το σχόλιο
7. Ποια είναι ή σχέση ανάμεσα στο θέμα και το σχόλιο της πρότασης και της παραγράφου;
8. Ποια είναι τα μέρη της Θεματικής Περιόδου;
9. Ποιος είναι ο ρόλος της Κεντρικής και της Κατευθυντήριας Ιδέας;
10. Γιατί είναι σημαντική η Θεματική Περίοδος;
       Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3: Τα Σχόλια / Οι Λεπτομέρειες

11. Ποιος είναι ο ρόλος των περιόδων που γράφουμε στο Σχόλιο
       (στις Λεπτομέρειες);
12. Ποιοι είναι οι μύθοι για τις Υποστηρικτικές Περιόδους;
        Η απομυθοποίηση
13. Είναι ίδιες όλες οι Υποστηρικτικές Περίοδοι;
14. Και ο παράγοντας «τύχη»;
15. Ακολουθούμε δηλαδή μια πορεία από το γενικό στο ειδικό;
16. Υπάρχουν Λεπτομέρειες χωρίς Βασικές Υποστηρικτικές Περιόδους;
17. Υπάρχουν Λεπτομέρειες που αποτελούνται μόνο από Βασικές Υποστηρικτικές;
18. Με πόσες ΒΥΠ μπορούμε να υποστηρίξουμε τη γνώμη μας;
19. Με πόσες ΔΥΠ μπορούμε να υποστηρίξουμε μια ΒΥΠ;
20. Φοβάστε τα παραδείγματα; Είναι καιρός να αλλάξετε γνώμη!
        Παραδείγματα
        Αριθμητικά-στατιστικά στοιχεία
        Ιστορικές αναφορές-γεγονότα
        Απόψεις συγγραφέων με αναγνωρισμένο κύρος
21. Τι πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τεκμήρια;
        Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4: Η Περίοδος-Κατακλείδα

22. Ποιος είναι ο ρόλος της Περιόδου-Κατακλείδας;
23. Έχουν όλες οι παράγραφοι Περίοδο-Κατακλείδα;
24. Τι πρέπει να προσέχετε στην Περίοδο-Κατακλείδα;
25. Μπορεί να περιέχει μια ξένη άποψη η Περίοδος-Κατακλείδα;
26. Μπορεί να είναι ερώτηση η Περίοδος-Κατακλείδα;
       Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5: Η βαθύτερη γνώση της Θεματικής Περιόδου

27.
Πώς διατυπώνονται η Κεντρική και η Κατευθυντήρια Ιδέα;
28. Σε ποια θέση της Θεματικής Περιόδου βρίσκεται η Κατευθυντήρια Ιδέα;
29. Πόσες Κεντρικές Ιδέες μπορεί να περιέχει η Θεματική Περίοδος;
30. Πόσες Κατευθυντήριες Ιδέες μπορεί να περιέχει η Θεματική Περίοδος;
31. Και αν θέλετε να γράψετε περισσότερες από μία Κατευθυντήριες Ιδέες;
32. Ποιες είναι βασικές πληροφορίες στη Θεματική Περίοδο;
33.
Πόσες πληροφορίες πρέπει να περιέχει η Θεματική Περίοδος;
        Υπάρχουν όμως και πληροφορίες που δεν θέλουμε να σχολιάσουμε
        Η… φλύαρη Θεματική Περίοδος
34. Σε ποια σημεία της παραγράφου μπορεί να βρίσκεται η Θεματική Περίοδος;
       Δύο ξεχωριστές περιπτώσεις: η Εισαγωγική και η Μεταβατική Περίοδος
35. Μπορεί να είναι ερώτηση η Θεματική Περίοδος;
36. Μπορεί να λείπει η Κεντρική Ιδέα από μια Θεματική Περίοδο;
37. Υπάρχουν παράγραφοι χωρίς Θεματική Περίοδο;
38.
Πάντα διατυπώνουμε γνώμη στη Θεματική Περίοδο;
       Ασκήσεις

39. Ποια η διαφορά γνώμης και γεγονότος ;
        Γεγονός-γνώμη: αιώνιοι αντίπαλοι;
        Οι ενδείξεις
        Ασκήσεις

40. Οι αρχές που πρέπει να θυμάστε
 


ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η λειτουργία της παραγράφου

Κεφάλαιο 6: Η συνεκτικότητα και η συνοχή της παραγράφου

41. Τι είναι η συνεκτικότητα της παραγράφου;
       Καινούργιες Κατευθυντήριες Ιδέες μέσα στην παράγραφο
       Ασκήσεις

42. Τι είναι η συνοχή της παραγράφου;
43. Πώς εξασφαλίζουμε τη συνοχή της παραγράφου;
        1. Η λογική σειρά (σε σχέση με τον χρόνο, τον χώρο, τη σπουδαιότητα)
             Χρήσιμη συμβουλή
        2. Οι μεταβατικές (διαρθρωτικές) λέξεις-φράσεις
             Ταξινόμηση των μεταβατικών-διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων
        3.1 Οι αντωνυμίες
        3.2 Η επανάληψη λέξεων
        3.3 Η παράλειψη λέξεων
        3.4 Η αντικατάσταση λέξεων με συνώνυμες, υπώνυμες, ή υπερώνυμες
        4. Η συνένωση των μικρών περιόδων
             Παρατήρηση σχετικά με το ύφος
             Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7: Τρόποι ανάπτυξης των παραγράφων

44. Όλες οι παράγραφοι αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο;
45. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αναπτύξουμε μια παράγραφο;
46. Πώς αναπτύσσουμε μια παράγραφο με παραδείγματα;
       Τι να προσέχετε
       Ασκήσεις

47. Αιτίες και αποτελέσματα
48. Πώς αναπτύσσουμε μια παράγραφο με αιτία και αποτελέσματα;
        Τι να προσέχετε
49. Πώς αναπτύσσουμε μια παράγραφο με αποτέλεσμα και αιτίες;
        Τι να προσέχετε
        Ασκήσεις

50. Πώς αναπτύσσουμε μια παράγραφο με ορισμό;
       Πώς μπορείτε να εξηγήσετε μια έννοια
       Η δομή του τυπικού ορισμού
       Παράγραφος με τυπικό ορισμό
       Παράγραφος με άτυπο ή εκτεταμένο ορισμό
       Παράγραφος με ετυμολόγηση μιας λέξης
       Η θέση του ορισμού στην παράγραφο
      Ασκήσεις

51. Πώς αναπτύσσουμε μια παράγραφο με διαίρεση;
       Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε πάντα τη διαιρετική βάση;
       Ασκήσεις

52. Πώς αναπτύσσουμε παραγράφους με σύγκριση και αντίθεση;
53. Πώς αναπτύσσουμε μια παράγραφο με σύγκριση;
54. Πώς αναπτύσσουμε μια παράγραφο με αντίθεση;
        Πρότυπα σύγκρισης και αντίθεσης
55. Μπορούμε να γράψουμε παράγραφο που να περιέχει σύγκριση και αντίθεση μαζί;
       Τι πρέπει να προσέχετε στη σύγκριση και την αντίθεση
       Ασκήσεις

56. Πώς αναπτύσσουμε παράγραφο με αναλογία;
        Τι να προσέχετε
        Ασκήσεις

57. Τι είναι επιχείρημα και τι συλλογισμός;
        Το επιχείρημα και ο συλλογισμός στην Τυπική Λογική
        Τα είδη των συλλογισμών
58. Σε τι διαφέρει το επιχείρημα της Τυπικής Λογικής από το επιχείρημα στην παράγραφο;
59. Πώς αναπτύσσουμε παράγραφο με Παραγωγική συλλογιστική πορεία;
60. Πώς αναπτύσσουμε παράγραφο με Επαγωγική συλλογιστική πορεία;
61. Ποια είναι η δομή των παραγράφων με αιτιολόγηση-επιχείρημα;
       Τι πρέπει να προσέχετε στις παραγράφους με αιτιολόγηση-επιχείρημα

62. Περιγραφή και Αφήγηση
63. Ποια είναι τα είδη της περιγραφής;
64. Ποια είναι η δομή μιας παραγράφου με περιγραφή;
65.
Τι δίνει ποιότητα σε μια περιγραφή;
66.
Θέλετε να περιγράψετε;
67.
Παράγραφος με αφήγηση
         Μερικές συμβουλές για την αφηγηματική παράγραφο
         Χρήσιμες ερωτήσεις για μια βιογραφία
68. Μπορεί μια παράγραφος να περιέχει περισσότερους από έναν τρόπους  ανάπτυξης;
       Ασκήσεις

Ασκήσεις που σας δυσκόλεψαν
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
 

 

Άρης Γιαβρής

 

Προηγούμενη σελίδα

Κριτική  

Powered by MagiCircle

 

Όροι Χρήσης

© Άρης Γιαβρής 1998-2011