Γλωσσικές Ασκήσεις
για όλο το Γυμνάσιο

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο

Με το βλέμμα στο Γυμνάσιο, προετοιμασία για το ΛύκειοΑυτός ο τίτλος αποδίδει τον διττό ρόλο των Γλωσσικών Ασκήσεων.

Από τη μια βοηθά τους μαθητές να γνωρίσουν τα γλωσσικά φαινόμενα που συναντούν στα βιβλία της Γλώσσας κάθε τάξης του Γυμνασίου.

Επιπλέον υποστηρίζει τον έλεγχο όσων έμαθαν στην προηγούμενη τάξη.

Από την άλλη, προετοιμάζει τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου για την Έκφραση-Έκθεση της Α΄ Λυκείου.

Οι βασικές μας γνώσεις!

 

Αναγκαίο βοήθημα για το Γυμνάσιο
Οι Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο αποτελούν αναγκαίο βοήθημα για το μαθητή, τους γονείς, και τις καθηγήτριες ή τους καθηγητές.

Το βιβλίο καλύπτει όλες τις ενότητες των σχολικών βιβλίων της Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου.

Κύριος στόχος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αξιολογήσουν τη γνώση που κατέκτησαν σχετικά με τα θέματα που διδάχτηκαν στην τάξη τους και ταυτόχρονα να τους υπενθυμίσει το γνωστικό υλικό που είναι ανάγκη να κατέχουν μεταβαίνοντας στην επόμενη τάξη.
Αυτό σημαίνει ότι, στις εννέα (9) Ενότητες που καλύπτουν τη Β΄ Γυμνασίου,
ο μαθητής αντιμετωπίζει ερωτήσεις που προϋποθέτουν ουσιαστική γνώση
της ύλης που διδάχτηκε στην προηγούμενη τάξη.

Στις οκτώ (8) Ενότητες της Γ΄ Γυμνασίου, εκτός από το γνωστικό υλικό αυτής της τάξης, οι μαθητές συναντούν συνθετικές ερωτήσεις που αφορούν βασικές γνώσεις των δύο προηγούμενων τάξεων, ώστε:

  Να αξιολογήσουν το βάθος της γνώσης τους στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, και

  Να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Έκφρασης-Έκθεσης της Α΄ Λυκείου.

Οι "Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο" γράφτηκαν με σκοπό να ενθαρρύνουν
τόσο την επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά, όσο και τη δημιουργική συνεργασία της καθηγήτριας ή του καθηγητή με τους μαθητές.

Η ταυτότητα των γλωσσικών ασκήσεων
Οι "Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο" ξεχωρίζουν για:

1.


Την έμφαση στην τεχνική της περίληψης, με σαφείς πληροφορίες για τον εντοπισμό των βασικών νοημάτων στην παράγραφο και την οργάνωσή της.

2.


Την προσπάθεια να εξοικειώσει τους μαθητές του Γυμνασίου με τις οργανωμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

3.


Την παρακολούθηση του λεξιλογίου των ενοτήτων των σχολικών βιβλίων και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

4.


Την εστίαση στο επιχείρημα και την αναγνώρισή του από τον μαθητή.

5.


Τη σύνδεση των γνώσεων της Γραμματικής με την οργάνωση του επιχειρήματος.

6.


Τον συνεχή έλεγχο των προηγούμενων γνώσεων.

7.


Τη διατύπωση παραγωγικών ερωτήσεων. Πρόκειται για ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν με βάση τις αποθηκευμένες πληροφορίες, αλλά απαιτούν την πραγματική λύση ενός προβλήματος.

Επομένως προϋποθέτουν εκ μέρους του μαθητή την επανεξέταση των γνώσεων που ήδη κατέχει και την αυτενέργειά του, ώστε να τις αξιοποιήσει με τον πλέον παραγωγικό-δημιουργικό τρόπο.

8.


Τη διασκεδαστική μάθηση με πρωτότυπα παιχνίδια στα οποία συμμετέχουν
τα παιδιά και οι γονείς.
M