Θεωρία της Γ΄ Λυκείου

Πρόλογος για την καθηγήτρια και τον καθηγητή
Η συγγραφή αυτού του βιβλίου έχει δύο βασικούς στόχους:

   Να υποστηρίξει το επίπονο έργο μας μέσα στη σχολική αίθουσα, και
•   Να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές μας.

Ουσιαστικά, είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να μεθοδεύσουμε τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και θα προσφέρει στους μαθητές μας τη δυνατότητα να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Εξετάσεων.

Οδηγός για την Έκφραση-Έκθεση

 

34 τύποι ερωτήσεωνΕκτός από τους Πίνακες, τα Διαγράμματα και τις Ασκήσεις από τα Κριτήρια Αξιολόγησης, το βιβλίο περιέχει 34 τύπους ερωτήσεων.

Πρόκειται για ερωτήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στις εξετάσεις.

Υποδειγματικές Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις αυτές συμπληρώνονται με ισάριθμες Υποδειγματικές Απαντήσεις. Μπορούμε, βέβαια, να τις τροποποιήσουμε και να τις προσαρμόσουμε στο ύφος της διδασκαλίας και τις ανάγκες των μαθητών σας.
Στόχος δεν είναι να αποστηθίσουν  οι μαθητές μας, αλλά να κατανοήσουν ότι πρέπει να δίνουν μεθοδικές και συγκροτημένες απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση συναντήσουν.


18 ΔιαγωνίσματαΤο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχει 18 Διαγωνίσματα, που καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες της Γ΄ Λυκείου.

Οι ερωτήσεις τους εξετάζουν όλη τη θεωρία του σχολικού βιβλίου.

Τα Διαγωνίσματα έχουν αξιολογηθεί με βάση το βαθμό δυσκολίας τους.

Κριτήρια αποτέλεσαν η αναγνωσιμότητα του κειμένου και η δυσκολία των ερωτήσεων.

ΠεριεχόμεναΑ΄ ΜέροςΘεωρία, Ερωτήσεις, Υποδειγματικές Απαντήσεις1. Προθέσεις στη σύνταξη ενός κειμένου


1.1. Διάκριση Διαφώτισης και Πειθούς
        Ως προς το περιεχόμενο
        Ως προς τη γλώσσα
        Ποια πρόθεση υπηρετεί η συγγραφή ενός κειμένου (διαφώτιση, πειθώ)
        Ασκήσεις
1.2. Η πειθώ
1.3. Τρόποι πειθούς: Με ποιους τρόπους μπορούμε να πείσουμε
        Επίκληση στη λογική
        Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη
        Επίκληση στο ήθος του πομπού
        Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
        Επίκληση στην αυθεντία
        Πώς εντοπίζουμε τις μεθόδους και τα μέσα πειθούς σ’ ένα κείμενο
        Ασκήσεις  
2. Λογική


2.1. Επιχειρήματα και τεκμήρια
2.2. Τεκμηριωμένος λόγος
        Πώς αξιολογούμε τα τεκμήρια σ’ ένα κείμενο
        Μια ακόμη χρήση των τεκμηρίων
        Ασκήσεις
2.3. Τα είδη των συλλογισμών
         Παραγωγικός συλλογισμός
         Επαγωγικός συλλογισμός
         Αναλογικός συλλογισμός
         Αιτιακός συλλογισμός
         Άσκηση
         Πώς αναγνωρίζουμε και πώς αξιολογούμε ένα επιχείρημα
         Πώς αξιολογούμε ένα παραγωγικό επιχείρημα
         Πώς αξιολογούμε ένα επαγωγικό επιχείρημα
         Ασκήσεις
         Πώς ανασκευάζουμε ένα επιχείρημα
         Ασκήσεις
2.4. Συλλογισμός και Συλλογιστικό επιχείρημα: Ομοιότητες και διαφορές
        Ασκήσεις
3. Η πειθώ στη διαφήμιση


     Πώς σχολιάζουμε ένα διαφημιστικό κείμενο
     Ασκήσεις

4. Η πειθώ στον πολιτικό λόγο


     Πώς σχολιάζουμε ένα πολιτικό κείμενο
4.1. Τα χαρακτηριστικά του νοσηρού πολιτικού λόγου
     Ασκήσεις
5. Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο


5.1. Τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου
      Ως προς το περιεχόμενο
      Ως προς την πρόθεση
      Ως προς τη δομή
      Ως προς τη γλώσσα
      Πώς σχολιάζουμε ένα επιστημονικό κείμενο
      Πώς σχολιάζουμε ένα επιστημονικό κείμενο
      Ασκήσεις

6. Το δοκίμιο


6.1. Τα χαρακτηριστικά του δοκιμίου
      Πώς ξεχωρίζουμε τα είδη των δοκιμίων
      Ασκήσεις
7. Ο διδακτικός χαρακτήρας του δοκιμίου


     Πώς σχολιάζουμε το διδακτικό χαρακτήρα του δοκιμίου
     Ασκήσεις

8. Το δοκίμιο ως "γέφυρα επικοινωνίας"


     Πώς σχολιάζουμε το δοκίμιο ως «γέφυρα επικοινωνίας»
     Ασκήσεις

9. Η δομή του δοκιμίου


      Πώς παρουσιάζουμε τη δομή ενός δοκιμίου

9.1. Η γλώσσα του δοκιμίου
      Πώς σχολιάζουμε τη γλώσσα ενός δοκιμίου
      Πώς σχολιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας και του ύφους
      ενός δοκιμίου
      Άσκηση
10. Το δοκίμιο και τα άλλα είδη λόγου


10.1. Äïêßìéï êáé Üñèñï–åðéöõëëßäá: Ïìïéüôçôåò êáé äéáöïñÝò
         Ðþò äéáöïñïðïéïýìå ôï äïêßìéï áðü ôï Üñèñï êáé ôçí åðéöõëëßäá
         ÁóêÞóåéò
10.2. Äïêßìéï êáé çìåñïëüãéï, åðéóôïëÞ, óõíïìéëßá
         Ðþò äéáöïñïðïéïýìå ôï äïêßìéï áðü ôï çìåñïëüãéï, ôçí åðéóôïëÞ êáé ôç  óõíïìéëßá
         ÁóêÞóåéò

11. Η εξέταση των παραγράφων


       Ðþò ðáñïõóéÜæïõìå ôç äïìÞ (ôá ìÝñç, ôá äïìéêÜ óôïé÷åßá) ôçò ðáñáãñÜöïõ
11.1. Ôñüðïé áíÜðôõîçò ôùí ðáñáãñÜöùí
      Ðþò ðáñïõóéÜæïõìå ôïí ôñüðï (ôç ìÝèïäï) áíÜðôõîçò ìéáò ðáñáãñÜöïõ
      Ðþò áíáðôýóóïõìå ìéá öñÜóç Þ ìéá ðåñßïäï óå ðåñéïñéóìÝíï
      áñéèìü óôß÷ùí-ãñáììþí
      Ðþò ó÷ïëéÜæïõìå ìéá Üðïøç ãñÜöïíôáò ðáñÜãñáöï
12. Η δομή ενός κειμένου


12.1. Η συνοχή του κειμένου: Διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις
      Πώς σχολιάζουμε τη συνοχή ενός κειμένου
12.2. Συνεκτικότητα / Νοηματικές σχέσεις
      Πώς σχολιάζουμε τη συνεκτικότητα ενός κειμένου
      Πώς σχολιάζουμε τη διάρθρωση των σκέψεων ή την αρχιτεκτονική του κειμένου
      Πώς παρουσιάζουμε τις νοηματικές ενότητες ενός κειμένου
13. Τι εξετάζουμε στο περιεχόμενο ενός κειμένου


       Πώς σχολιάζουμε την ενότητα ενός κειμένου
13.1. Τι είναι το θέμα ενός κειμένου
13.2. Τα θέματα των κειμένων που περιλαμβάνονται στο σχολικό σας βιβλίο
       Πώς εντοπίζουμε το πρόβλημα που απασχολεί τον συγγραφέα
       Πώς εντοπίζουμε τη θέση (άποψη) ενός συγγραφέα
       Πώς οργανώνουμε το διάγραμμα ενός κειμένου

14. Η περίληψη του κειμένου

       Πώς συντάσσουμε την περίληψη ενός κειμένου
15. Λεξιλογικές ασκήσεις


      Πώς σχηματίζουμε προτάσεις από φράσεις
      Πώς παρουσιάζουμε τη σημασιολογική διαφορά λέξεων ή φράσεων
      Πώς μετατρέπουμε ονοματικά σύνολα σε ρηματικά σύνολα
      Πώς παρουσιάζουμε τη σημασία φράσεων
      Πώς βρίσκουμε τα σωστά συνώνυμα και αντώνυμα λέξεων
      Πώς ετυμολογούμε λέξεις


Β΄ Μέρος18 Διαγωνίσματα
Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο Άρης Γιαβρής και ο Θεόδωρος Στουφής.
M
M